Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn

Lắp đặt hệ thống quản lý xăng dầu cho SFC

Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn

Đã lắt đặt thành công hệ thống quản lý đo bồn tự động cho chuỗi cửa hàng của công ty.